O nás/ About us

Czech Ferret Association je národní/mezinárodní nezisková organizace pro chovatele, majitele a přátele fretek nejen z České republiky, ale i z celého světa. A to znamená, že našim členem může být každý občan kterékoli země, kterého s námi spojuje společný zájem a tím je v našem případě Fretka jako domácí mazlíček. I proto jsme pro vás připravili různé úrovně členství, protože je naprosto jasné, že ten komu se fretky třeba jenom líbí a neodchovává mláďátka a ani doma třeba vůbec fretku nemá nemůže platit stejné členské poplatky jako chovatel. Snažili jsme se pro vás také připravit něco, aby pro vás členství v naší asociaci nebo chcete-li klubu mělo nějaký užitek a bylo i pro normálního zájemce o fretky něčím zajímavé. Za vzor jsme si vzali právě americkou organizaci The American Ferret Association, Inc. protože po dvouletém členství zakládajících členů CFA v této organizaci vidíme, že není třeba vymýšlet už dávno vymyšlené a že to co AFA dělá, dělá opravdu dobře.

Jistě se budete ptát proč právě Czech Ferret Association a proč vůbec česká organizace má anglický název? Když se to tak vezme kolem a kolem, tak už na nás vlastně ani žádný hezký český nezbyl. Klub chovatelů a přátel fretek už zde je, Sdružení chovatelů fretek taky a název Česká fretčí asociace nám zněl tak trochu hloupě a kdybychom ho dále rozvíjeli jako třeba Česká asociace chovatelů fretek atd., atd., tak už by byl zase moc dlouhý. Nicméně když nám dáte příležitost dokázat, že jsme pro veškeré dění okolo fretek v Čechách užiteční, třeba změníte svůj názor. My samozřejmě tušíme, že asi budeme pár lidem trnem v oku, ale zároveň také doufáme, že si CFA brzy své příznivce najde a že se najdou i fretčí lidičky, které bude členství v naší asociaci těšit a budou se rádi na naše stránky vracet.

Czech Ferret Association is a National/International Non-Profit organization for ferret breeders, owners and friends not only from the Czech Republic but also from around the world. It means to our member can be every citizen from every country, which have the same interest, in this case a ferret as domestic pet. Therefore we´ve prepared a several membership levels because ferret friends cannot pay the tax as ferret breeders. We tried prepare for you something to membership in our association or club if you want, had some benefit and was for every people also interesant. As a model we took an American organization The American Ferret Association, Inc because we´re two years AFA members and we see that here is no need to invent invented a long time ago. That´s what AFA does, does really well.

Sure you´re asking why english name for czech organization? It is easy because all nice czech names was left. Klub chovatelů a přátel fretek is here, Sdružení chovatelů fretek is here too and other names sounds silly or they are too long. However, if you give us the opportunity to prove that we are useful for ferret in Czech Republic, should you change your mind about us. Of course, we suspect to CFA will be an eyesore for few of people but also hope to CFA will find their fans and ferret people which will be enjoy for membership at us and will happy return to our website.

Cíle a servis pro členy/Goals and service for member

 • podporovat odchovy pouze zdravých, geneticky nezatížených jedinců
 • seznamovat veřejnost s fretkou jako domácím mazlíčkem
 • podporovat vzdělávání svých členů
 • pořádat mezinárodní i národní výstavy fretek
 • vydávat časopis Czech Ferret Report a propagovat jeho prostřednictvím fretky jako domácí mazlíčky
 • informovat veřejnost o možnostech adopce fretek z útulků
 • informovat o ztracených nebo nalezených fretkách v časopise Czech Ferret Report a na stránkách CFA
 • mapovat chovnou populaci fretek v Čechách i zahraničí (když říkáme chovnou, nemyslíme tím množení zverimexových fretek a nalezených fretek, naopak tím myslíme fretky se známým původem).
 • registrovat názvy chovatelských stanic českých i zahraničních členů CFA
 • vést plemennou knihu fretek narozených v chovatelských stanicích registrovaných u CFA nebo AFA
 • doporučení chovatele novým zájemcům o fretky

 • Promote the breeding of healthy, genetically unencumbered individuals
 • To promote the domestic ferret as a companion pet through public education
 • To promote the education of their members
 • To promote ferret via international and national shows
 • To promote ferret via newsletter Czech Ferret Report as a companion pet
 • Inform the public about the possibilities of adoption from shelters and rescues
 • Inform about lost and found ferrets in our CFR and at website
 • Map the breeding population of ferrets in the Czech Republic and abroad (when we says breeding, that mean ferrets with knows pedigree and not ferrets from pet shops and found ferrets)
 • Registry Ferretry Name for czech and foreign CFA members
 • Keeping a Ferret Stud Book for czech and foreign ferretries registerd at CFA or AFA
 • Breeder Referrals for a new additions

Historie/History

Už začátkem roku 2012 pár chovatelů a přátel přemýšlelo o založení nové české asociace, protože stávající organizace nás hodně zklamala, a někteří také nedodržovali dohodnutá pravidla a cíle, to je ale dlouhý příběh. A tak z hrstky členů ZSOCHF zbyla ještě menší hrstka. A my se rozhodli, že nebudeme stejnou chybu opakovat dvakrát.

In beginning the 2012 a few breeders and friends thinking about establishment the new Czech association, since the current organization has let us down and some also did not follow the agreed rules and goals, but it´s a long story. And so from a handful of members ZSOCHF left even smaller handful. And we´ve decided that we will not repeat the same mistake twice.

Naše přání/Our wishes

Přejeme si, aby našimi členy byli jen lidé kteří to myslí opravdu vážně, kteří své fretky opravdu milují, správně se o ně starají a poskytnou jim vše co tahle malá sladká šelmička potřebuje a co si zaslouží. Také přejeme našim členům mnoho chovatelských úspěchů a hodně radosti z jejich mazlíčků. Doufáme, že u nás budete spokojení a budete mít potěšení z toho, že jste se rozhodli pro členství v naši organizaci.

We wish to our members were just people who are serious about it, who really love their ferrets, properly care for them and provide them with everything what this sweet little cat! needs and what she deserves. Also, we wish for our members a lot of breeding success and a lot of pleasure of their pets. We hope to you will be satisfied at us and you will be happy to decide for membership in our organization.